Årsmøte i Lygna Hytteforening lørdag 15.aug.2020. PGA. korona situasjonen blir det kun 1 deltager per hytte.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.apr.2017.  Hytteforeningens årsmøte i dag kl. 16.00 på Lygnasæter hotell.

Årsmøte i 2016 ble avholdt på Lygnasæter hotell i påsken. Det var meget godt frammøte.

Styret består nå av: Frode Sagen, formann.  tlf. 91815283

                              Audun Kristiansen

                              Dagfin Simonsen                             Tormod Olsen (nytt styremedlem fra 2016) 

                              Øystein Wiborg (varamedlem)

-----------------------------------------------------------------

Årsmøtet ble avholdt i påsken 2015.

Styret består nå av: Frode Sagen, formann.  tlf. 91815283

                              Audun Kristiansen

                              Dagfin Simonsen

                              Øystein Wiborg (varamedlem)

Vedtekter for Lygna hyttegrend Velforening.

§1           Medlemmer.

Medlemmer av velforeningen er tomteeiere i Lygna-sør reguleringsområde.  Dette er samtlige nye tomter som etableres i henhold til egengodkjent reguleringsplan og godkjent bebyggelsesplan. 

§ 2          Rett og plikt

Samtlige eiere av tomtene i reguleringsområdet her har rett og plikt til medlemskap. 

§ 3          Styre

Velet ledes av et styre på tre medlemmer og et varamedlem.  Styreleder velges av årsmøtet for ett år om gangen.  Styret er beslutningsdyktig når alle tre medlemmene er til stede.  Styret fører protokoll fra sine møter.  Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmer utover naturlige felleskostnader og kontingenter.

§ 4          Årsmøte

Årsmøte holdes innen 1.7. hvert år og kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på annen forsvarlig måte med 14 dagers varsel.  Sammen med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker som har vært behandlet og skal behandles.  Årsmøtet ledes av den møteleder som velges ved møtets begynnelse. 

Årsmøtet behandler følgende:

1                    Styrets årsberetning

2                    Årsregnskap/revidert beretning

3                    Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant

4                    Fastsettelse av kontingent

5                    Øvrige saker som står på innkallelsen 

§ 5          Stemmeregler

Ved avstemning har hver fritidseiendom en stemme. Det er anledning til å utstede skriftlige fullmakter.  Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet blant møtende medlemmer er møteleders stemme avgjørende. 

§ 6          Ekstraordinært medlemsmøte

Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når det finnes nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger dette.  Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. 

§ 7          Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av årsmøte.  Underskrift av protokoll sendes samtlige medlemmer. 

§ 8          Forpliktelser

På vegne av medlemmer i velet blant annet følgende forpliktelser:

1                    Vedlikehold av internt felles vann- og kloakknett

2                    Samarbeid med Brandbu og Tingelstad Allmenning i forbindelse med veinettet og fellesarealer på Lygna-Sør reguleringsområde.

3                    Vedlikehold av fellesarealer innenfor Lygna-Sør reguleringsområde.  Vedlikehold av infotavler, skilting og miljøstasjon foretas av allmenningen. 

§ 9          Grunneier av fellesareal og veier på reguleringsområde Lygna-sør har møterett på årsmøtet til velet og skal ha skriftlig innkallelse på lik linje med tomteeiere.  Grunneier har ikke stemmerett. 

§ 10       Tomteeiere har selv ansvaret for opprettelse av velet.               

Revidert 19.4.14              

Nyeste kommentarer

29.01 | 16:30

Kommer bilde i morgen.

29.01 | 14:55

Noen bilder fra nattas snøfall ?

07.04 | 14:27

Digg føre for skaretur i dag. Når skal du til Lauvlisæterhøgda ?

18.03 | 08:50

Gratulerer med ny "snøpers" på 137cm. Det var mer enn jeg trodde det skulle være !

Del denne siden